Logovis

Logoped i Øvre Romerike med kontor på Eidsvoll

Logopedi for alle aldre

Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om utredning, terapi og kompensatoriske teknikker for vansker med kommunikasjon, spising og svelging. Vanskene kan være medfødte, eller ha tilkommet på bakgrunn av sykdom eller skade som har oppstått i løpet av livet - såkalt ervervede vansker. I de fleste tilfeller er det viktig å komme i gang med logopedi så tidlig som mulig. Ta tidlig kontakt for en vurdering av problematikken, ikke vent og se.

Gjennom bruk av tiltalende leker, spill og aktiviteter “øver” logopeden sammen med barnet på nye ferdigheter. I noen av behandlingsformene er tett samarbeid med foresatte nødvendig. Steg for steg leker vi mot et mål. De yngste barna er seg ofte ikke bevisst over at de “øver” på noe spesielt. Det er viktig at barnet blir motivert til å utforske nye uvante lyder og ord. Derfor skal vi la være å påpeke feil og belønne hvert forsøk.

Lese- og skrivevansker

Økt risiko for utvikling av lese- og skrivevansker kan signaliseres allerede i førskolealderen. Tidlig signalisering kan forebygge større vansker. Tidlig hjelp er som regel god hjelp dersom noe tyder på at vansker kan oppstå eller oppstår. ”Å vente å se” er derimot en dårlig strategi. Intensiv stimulering og trening som er tilpasset barnets behov, og som gir barnet mestringsopplevelse, er tiltak som synes å gi raskest og best effekt. Dersom lese- og skrivevansker går igjen i familien, skal en være oppmerksom på at det kan dreie seg om dysleksi. Da kan det være ekstra viktig å komme tidlig i gang med forebyggende og tilpassede tiltak både før og underveis i lese- og skriveopplæringen. Det kan forhindre at vansker og problemer forsterker seg og/eller at utviklingen stagnerer.
​For mer info følg lenken: http://lesesenteret.uis.no/lese-og-skrivevansker/forebygging/

Språk- og talevansker

Språkvansker kan få store konsekvenser for skolegang, utdanning, arbeid og sosialt liv.  Mange barn med språkvansker utvikler tilleggsvansker som konsentrasjonsvansker, atferdsvansker og sosiale vansker. Når språkvanskene ikke blir avdekket eller oppdaget blir disse barna henvist og behandlet for disse tilleggsvansker uten særlig forbedring. Det er derfor svært viktig å avdekke språkvansker tidlig og sette i gang tiltak som fremmer god språkutvikling.

Uttalevansker kan skyldes svak munnmotorikk og/eller svak fonologi. Første gruppen har sammenheng med muskulaturen i ansiktet, andre gruppen har sammenheng med språksystemet i hjernen. Uttalevansker som skyldes svak fonologi kan muligens være en indikator for spesifikke lese-og skrivevansker. Det er viktig å få en logopedisk vurdering for å avdekke økt risiko for utvikling av spesifikke lese-og skrivevansker i tidlig alder. En slik vurdering kan allerede gjennomføres på en alder av 5 år.

Taleflytvansker

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen i form av repetisjoner, forlengelser og blokkering av lyder. Stamming eller taleflytvansker kan oppstå nesten ikke hørbar for andre eller hemme kommunikasjon betydelig. Stamming kan kjennetegne seg som ufrivillige gjentagelser og forlengelser av lyder og ord, samt stille pauser (blokkeringer). Slike talebrudd kan komme uventet, og kan oppleves som at en mister kontroll over talen sin. Det finnes mange måter å behandle stamming hos ungdommer og voksne på. Avhengig av alder og behov blir det valgt behandlingsform.
 
Ta kontakt med logopeden når:

 • Stammingen oppstår for andre gangen / over en lengre periode enn 5 måneder
 • Det er flere i familien som stammer
 • Gutter har økt risiko til å utvikle vedvarende stamming
 • Stammingen hindrer barnet (f.eks. unngår å snakke)
 • Dysartri

  Dysartri kjennetegner seg som utydelig tale og vansker med å uttale ord på grunn av sykdom eller skade i taleorganet. Årsaken til dysartri er manglende nevrologisk kontroll på talemuskulaturen, som gjør at muskelbevegelsen i munn, tunge og lepper kan bli langsom, svak, upresis og/eller ukoordinert. Stemmen og setningsmelodien er ofte avvikende ved dysartri, og personen snakker gjerne langsomt og utydelig.

  Stemmevansker

  Stemmevansker kan ha medisinkse årsaker eller kan skyldes feil bruk av muskulaturen. Stemmevansker kan arte seg i f.eks. heshet, skurr eller knirk, stemmetretthet eller manglende styrke. Uavhengig årsak kan alle få behandling hos logoped. Behandling av stemmevansker kan foregå individuelt eller i en gruppe.

  Spise- og svelgevansker

  Vansker med å spise og svelge kalles dysfagi. Årsaken til dysfagi kan være hjerneslag, eller sykdommer som demens, Parkinson's, Huntington's, MS, eller ALS.

  Afasi

  Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.
  Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi.
  For mer info følg lenken:  http://www.afasi.no/

  Taleapraksi

  Grunnet svikt i nervesystemet kan en ha vansker med å utføre talebevegelsene raskt og i riktig rekkefølge.

  Takk for at du viste interesse!

  Kontakt oss

  Klikk her for å gå til kontaktskjemaet